1.2 miljoner i utanförskap

.

1968: Invandringen regleras

År 1968 beslutade riksdagen att invandringen skulle regleras. Som ett skäl för regleringen angavs att den var nödvändig för att landets resurser skulle räcka till att ge samma levnadsvillkor till in-vandrare som till svenskar.

1975: Invandringens riktlinjer

År 1975 antog en enig riksdag riktlinjer för en samlad invandrarpolitik, som riktade sig såväl direkt som indirekt till invandrare (prop. 1975:26, bet. InU 1975:6, rskr. 1975:160). Till jämlikhetsmålet lades de två målen valfrihet och samverkan. Det togs klart avstånd från assimilationstanken. I enlighet med detta infördes år 1976 en bestämmelse i regeringsformen som föreskriver att etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjlighet att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Den generella välfärdspolitiken skulle fortfarande vara utgångspunkten för politiken.

Regeringen 1997

Arbetslösheten har blivit det svåraste hindret för människor att skaffa sig jämbördiga levnadsvillkor. En konsekvens av arbetslösheten är att de som aldrig lyckas få ett reguljärt arbete även ställs utanför detgenerella trygghetssystemet i form av arbetslöshetsförsäkring och ytterst hänvisas till socialbidrag för sin försörjning. Det finns stora skillnader mellan olika invandrargrupper när det gäller deltagande i arbetslivet. Invandrare från Afrika och Asien samt relativt nyanlända invandrare har i gemen stora svårigheter att få fotfäste på arbetsmarknaden

Beviljade uppehållstillstånd 1980-2010

1.304.933

553.000 utvandrat sedan 1995

Av dem går 223 000 kuvert till pensionssparare som numera bor utomlands. Adresserna på kuverten går till 194 olika länder, enligt Pensionsmyndigheten.

Men ytterligare 330 000 kuvert till utvandrare kan inte skickas ut eftersom det inte finns någon adress.

Många av dessa utvandrade har ingen intjänad premiepension, vilket innebär att de har arbetat i Sverige före 1995 då den infördes.

840.988 invandrat sedan 1995

840.998

2011: 96.467 invandrat

96.467

2011: 51.179 utvandrat

I fjol utvandrade 51.179 personer från landet, av vilka drygt 22.000 var svenskfödda. Så många emigrerade inte ens under den stora Amerikautvandringen. Sett till antalet invånare i Sverige var dock utvandringen 1887 ungefär dubbelt så stor som 2011.

2011: 29.648 sökte asyl

Under 2011 sökte totalt 29 648 personer asyl i Sverige. Året innan var siffran 31 819 asylsökande.– Även om siffran minskat något är det fortfarande en hög siffra över antalet asylsökande om man tittar bakåt i tiden, säger Migrationsverkets presschef Johan Rahm, till TT.

Sverige är ett av de länder i Europa som tar emot flest antal asylsökande, enligt Migrationsverkets statistik. Flyktingströmmen var stor även från Somalia, Serbien, Eritrea och Irak .När det gäller asylsökande från Bosnien-Hercegovina har antalet ökat med nära 700 procent.Från 123 personer 2010 till 981 under 2011.

Fredrik Federley: Det pågår ingen massinvandring

– Det är mycket okunskap. Där kan man säga att Sverigedemokraterna lyckats med att måla upp bilden av en massinvandring som de facto inte finns.

Vi ska säga

Wikipedia: Urbanisering

Urbanisering, av latinets urbs, “stad”, är en folkförflyttning från landsbygd till stadsområden. I statistiken är urbanisering ett procenttal på hur stor andel av ett områdes befolkning som bor i städer. I det beräkningssätt av urbaniseringsgrad som FN rekommenderar används en definition av stad som ett stadsområde med minst 20 000 invånare. Urbanisering är motsatsen till ruralisering. Det förstnämnda innebär att människor flyttar från glesbefolkade, isolerade regioner in till tätbebyggda områden där det redan bor många människor så att avstånden till närmaste grannar minskar, enkelt uttryckt. En ruralisering innebär därmed motsatsen, att människor flyttar ifrån varandra och att avstånden förstoras. Den globala trenden är en allt mer tilltagande urbanisering

Fredrik Reinfeldt: Det heter urbanisering

Myt 1: Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land.

Påståendet är direkt felaktigt. I dag är knappt 15 procent av befolkningen född i ett annat land. Statistiska Centralbyrån räknar med en liten ökning i framtiden, andelen beräknas öka till 18 procent 2050.

I grunden bygger myten på att personer med utländsk bakgrund aldrig blir svenskar och att det skulle vara ett problem om människor har en bakgrund i ett annat land. Det är också värt att notera att den enskilt största gruppen invandrare 2010 var hemvändande svenskar, som stod för en femtedel av invandringen.

Det pågår urbanisering i Sverige

Sverige är det EU-land som urbaniseras snabbast. Idag lever mer än var femte svensk i en storstad. Malmö är en av de europeiska storstäder där inflyttningen varit kraftigast. Det visar färsk statistik från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Malmö är en av de europeiska storstäder som har högst andel utlandsfödda invånare. Det saknas kompletta uppgifter för flera länder, men enligt Eurostats siffror överträffar Malmös andel invandrartäta storstäder som Marseille, Karlsruhe och Wien.

Malmö är en av de europeiska storstäder som har högst andel utlandsfödda invånare. Det saknas kompletta uppgifter för flera länder, men enligt Eurostats siffror överträffar Malmös andel invandrartäta storstäder som Marseille, Karlsruhe och Wien.

Umeå är den stad i Eurostats material som har lägst befolkningstäthet. Mest tätbefolkat är Paris, Barcelona och Genève.

Malmö och Linköping hör till Europas minst biograftäta städer – i samma klass som grekiska, rumänska och turkiska storstäder.

Stockholm är en av de städer som har minst antal sjukhussängar per 1 000 invånare. Flest tycks finnas i tjeckiska Jihlava, ungerska Miskloc och österrikiska Linz.

Malmö är den 127:e största staden i Eurostats material, men hamnar kring plats 90 när det gäller hotellnätter och plats 70 när det gäller andelen bilstölder. Flest hotellnätter har Paris, flest bilstölder har italienska Catania.

Örebro, Uppsala och Jönköping hör till Europas minst brottsutsatta storstäder. Där sker bara ett bostadsinbrott per år och 1 000 invånare. Flest bostadsinbrott har engelska Nottingham och belgiska Charleroi.

Befolkningen ökade 2011

Under 2011 ökade Sveriges folkmängd med 67.285 personer. Detta trots att utvandringen var rekordstor, visar befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

I fjol utvandrade 51.179 personer från landet, av vilka drygt 22.000 var svenskfödda. Så många emigrerade inte ens under den stora Amerikautvandringen.

De runt 1,2 miljoner människor som stod utanför skulle in i värmen bland de anställningsbara. Siffrorna visar att 1 208 900 personer ingick i det som av RUT kallas ”bred arbetslöshet” i augusti 2006, månaden innan regeringen vann valet. Sedan dess har det gått fem år och kampen mot utanförskapet har varit en prioriterad fråga. Samma månad i år har antalet i utanförskap minskat med 37 500 personer.

600.000 invandrare går till arbetet

Jan Björklund går i replik mot Åkesson. Han säger att 600 000 människor i Sverige är utrikes födda och har ett jobb och betalar skatt. Utan dem skulle Sverige stanna. De bidrar till 10 procent av arbetskraften, enligt Björklund

Arbetslösheten ökar hos invandrarna

Invandrare har också ökat kraftigt bland de arbetslösa. En orsak är flyktinginvandring av utomeuropeiskt födda. Andelen som saknar gymnasiekompetens har på senare år stigit från 40 till 50 procent. Många riskerar att aldrig komma in i arbetslivet varnar AF.

Ökad arbetslöshet erkänns hos invandrare

En orsak till de stigande arbetslöshetssiffrorna inom gruppen utrikes födda är den ökade invandringen under åren 2007 till 2009 och att den kom att sammanfalla med finanskrisen då många industrijobb gick förlorade. En större andel av dem som invandrade än tidigare år kom från utomeuropeiska länder.

35% utlandsfödda arbetslösa

Mer än var tredje registrerad arbetslös på Arbetsförmedlingen är utrikesfödd. Andelen har ökat dramatiskt. Från 22 procent för sex år sedan till dagens 35. Det visar siffror DN tagit fram med hjälp av Arbetsförmedlingen.

218.000 arbetslösa invandrare

På Arbetsförmedlingen finns i dag 218.000 inskrivna med utländsk bakgrund.

40% saknar gymnasie tullbehörighet

40 procent av utlandsfödda klarar inte grundskolan
Mer än var femte invandrad ungdom saknar gymnasiekompetens och dubbelt så många fastnar i långvarig arbetslöshet jämfört med de svenska, fyra mot två procent.
60 procent har minst gymnasieutbildning. Trots det har många svårt att få ett arbete. Så kan det inte fortsätta. Vi behöver allas kompetens för att lösa den kommande gen

Var 3 ung invandrare arbetslös

– Det är tufft. Arbetsgivarna säger att de ska höra av sig, men gör det inte, säger arbetssökande Robin Ivars i södra Stockholm.

Han är en av 19 500 invandrare mellan 19 och 24 år som just nu saknar jobb. Gruppen har på kort tid växt kraftigt. 2008 var ungefär var femte invandrad ungdom utan jobb, i fjol var tredje, enligt statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram åt TT

Tar invandrare 7-10 år att få jobb

-Det är så stora problem med flyktingmottagandet i dag. Det tar sju till tio år innan man är självförsörjande och vi har en stark koncentration till ett antal bostadsområden. Vi vill sprida flyktingarna över hela landet. Vi kallar det för ”Lex Vellinge”, ett tvång på att alla kommuner ska ta emot flyktingar, säger Anders Lago (S), kommunalråd i Södertälje

100.000 irakier

Invandringen av irakier har ökat stort de senaste åren och enbart år 2007 kom det runt 10 000 irakier till Sverige. Idag bor det nära hundra tusen irakier i Sverige och en stor del av dessa är arbetslösa.

100.000 jugoslavier i Sverige

Enligt Migrationsverket rör det sig om drygt 100 000 före detta jugoslaver som fick ett nytt hemland i Sverige. (Här finns mer exakta siffror.)

Skapar socialbidragsberoende

– Vi upplever att vi producerar socialbidragstagare på löpande band nu. Så kommenterar Åke Carlsson (C), kommunalråd i Uppvidinge kommun, Arbetsförmedlingens utvärdering av det nya systemet med etableringslotsar för nyanlända.

67% utlandsfödda går på socialbidrag

Vad tänker du om att 67 procent av de långvarigt beroende av socialbidrag är utrikes födda?

–  Om man kommer från en helt annan miljö och har svårt att lära svenska och få arbete kan effekten bli mer bidragsberoende. Bidrag var huvudmetoden på 1970-talet. I årets budget går 98 procent av de inkomstförstärkningar vi vill göra till den tredjedel som har de lägsta inkomsterna. I budgeten har vi höjt flerbarnstilläggen och barndelen i bostadsbidraget. Vi måste med fördelningspolitik säkerställa en sammanhållning i samhället. Men i grunden går bidragstagarnas situation inte att lösa med mindre än att de kommer i arbete.

78.000 utlandsfödda på bidrag

Sextiosju procent av de som under längre tid tar emot socialbidrag är födda utomlands visar siffror DN tagit fram. Orsaken är oftast arbetslöshet. Den så kallade barnfattigdom som finns i Sverige handlar i stor utsträckning om barn till arbetslösa invandrare.

Bland dem som fick ekonomiskt bistånd under längre tid – i statistiken definierat som tio månader eller mer under ett år – dominerar utrikes födda stort. Av de 117.000 personer som fick stöd var 78.000 födda utomlands. De utrikes födda utgör alltså 67 procent, mer än två tredjedelar av den grupp som under längre tid måste använda sig av samhällets yttersta skyddsnät. Om siffrorna rensas för den introduktionsersättning som ges till många invandrare de första åren i Sverige blir andelen 60 procent.

Utlandsfödda jobba mot socialbidrag

Ullenhag säger till Rapport att det framförallt är unga och personer födda utomlands som har försörjningsstöd och samtidigt söker jobb. -Vi måste hitta tydligare jobbfokus i det systemet.

Reinfeldt erkänner jobba en timma

Vad är en rimlig nivå på social­bidrag?

–  Det jag vunnit valen på är att det ska löna sig mer att arbeta. Om det bara så är en timme ska det ge en ekonomisk förstärkning. Jobbskatte­avdraget har gjort skillnaderna tydligare mellan dem som arbetar och dem som inte gör det. Nu ser vi över att man ska kunna få tjäna en del även när man har försörjningsstöd.
Hur har det gått med utanförskapet

9 av 10 utlandsfödda på komvux

Varje år fortsätter tusentals människor efter sfi-utbildningen till att läsa komvux på grundskolenivå. Drygt 80 000 personer läste på komvux på grundskolenivå, sk grundvux, förra året. Nio av tio har utländsk bakgrund. Var tredje studerande på grundskolenivå har högskoleutbildning och ytterligare en fjärdedel har gymnasieutbildning. Många av dessa studerar också relativt länge på grundskolenivå.

Arbetslösa invandrare kostar 34 miljarder

Sverige är absolut sämst av alla OECD-länder på att sysselsätta invandrare. Det kostar AB Sverige minst 34 miljarder kronor varje år.

Var ska invandrarna bo och finns det bostad åt alla invandrare?

Fredrik Reinfeldt tror på 300.000 jobb 2015

Vi har en god utveckling på svensk arbetsmarknad just nu och en utveckling med 300.000 nya jobb till 2015 är inom räckhåll. Detta skulle i så fall vara en historisk utveckling och betyda att jämviktsarbetslösheten skiftat ned.

Regeringen införde 2008 nya regler för arbetskraftsinvandring, vilket har ökat möjligheterna för medborgare utanför EU att komma till Sverige och arbeta.

EU:s femårsplan för rättsliga och inrikes frågor 2010-2014, det s k Stockholmsprogrammet, antogs under det svenska EU-ordförandeskapet. Sverige var drivande i att få till stånd ett särskilt avsnitt om migration och utveckling. Här framhålls betydelsen av åtgärder för att främja migrationens utvecklingspotential för länder utanför EU, liksom att förbättra möjligheten till försörjning och anständiga arbetsvillkor i dessa länder.

Sverige ändrade reglerna för arbetskraftsinvandring 2008 och har ökat möjligheten för medborgare utanför EU att komma till Sverige för att arbeta och för svenska företag att rekrytera arbetskraft utanför Europa. För att sprida kunskap om de nya reglerna har Svenska Institutet skapat en webbportal med information.

Lagligt sätt att ta sig in

Den nya arbetskraftsinvandringslagen ger en laglig väg in i Sverige för dem som lyckats skaffa ett jobb före avresan.

–  Många irakier hade redan ett jobb när de kom till Sverige. Om de hade vetat att de legalt kunnat ta sig hit som arbetskraftsinvandare hade de kanske valt den vägen, fortsätter Monika Wendleby.

Migrationsverket inleder därför nu ett forskningsprojekt, som gäller Irak, tillsammans med Arbetsförmedlingen och tankesmedjan Global Utmaning.

–  Om något år hoppas vi ha vägar för att sprida korrekt information till migranter redan innan de lämnar Irak. Kanske ska vi öppna ett kontor där, eller sprida informationen via irakier här i Sverige.

Lisa Pelling vid Global Utmaning, som forskar om irakiska migranter:

–  Många lånar pengar av släkten för att kunna anlita en smugglare. När de kommer till Sverige har de redan ett jobb för att börja betala tillbaka skulden direkt, eller för att försörja dem därhemma.

Lagligt att fuska med arbetstillstånd

En lucka i den svenska lagen om arbetskrafts­invandring används som inkörsport till Europa.Ett svenskt företag har ordnat arbetstillstånd till nästan 200 bangladeshier – arbetare som reser vidare direkt från Arlanda.

–De kommer hit och det finns inget vi kan göra om de har giltiga arbetstillstånd. Men när företaget de ska arbeta för inte ens finns så börjar man fundera, säger han.

Bemanningsföretaget som ligger bakom erbjudandena är svensk filial till ett finskt företag och har funnits sedan 2009. Totalt har nästan 400 personer ansökt om arbetstillstånd genom företaget och drygt 190 tillstånd beviljats.

Men bolaget är inte verksamt i Sverige. Det har varken F-skatt, momsregistrering eller är registrerat som arbetsgivare.

–Antingen har det svenska företaget använt det svenska arbetstillståndet till att ta hit personer som vill ta sig in i EU. Eller så har personer använt sig av det svenska företagets arbetsinbjudan för att komma in i EU på oriktiga grunder, säger kriminalinspektör Per Englund som utreder människohandel på Rikskriminalpolisen.

De svenska reglerna om arbetskraftsinvandring är nämligen enkla att utnyttja utan några egentliga risker.

–Det finns en lucka i lagen. Åker du in i Sverige med ett äkta tillstånd, en äkta handling, så betraktas det inte som människosmuggling även om handlingen åtkommits genom att man använt sig av ett osant intygande.

För att komma åt problemet krävs en lagändring som innebär att en äkta handling kan betraktas som falsk om den kommit till på falska grunder.

Enligt uppgifter till SvD har bangladeshierna betalat stora summor, motsvarande tiotusentals kronor, för sina arbetserbjudanden. Uppgifterna är okända för Migrationsverket men kan bekräftas av Rikskriminalpolisen.

39% icke EU är okvalificerat arbetskraft

39 procent av alla icke EU-medborgare som i år fått uppehållstillstånd för arbete ska utföra jobb som inte kräver någon särskild utbildning. Varför får 539 icke EU-medborgare uppehållstillstånd för att komma hit och städa när arbetslösheten redan är så hög?

Gästarbetare utnyttjas mot lönedumpning

Fler än hälften av de Stockholmsrestauranger som fått Migrationsverkets tillstånd att importera arbetskraft fuskar. De dumpar löner och bryter medvetet mot lag och kollektivavtal.

–  En av de arbetsgivare vi stötte på sade uttryckligen: ”Det är bättre att ta hit arbetskraft från Kina än anställa i Sverige eftersom de inte vabbar, inte är sjuka eller kräver semesterlön”, konstaterar HRF-ombudsmannen Per Persson.

Hans ombudsmannakollega Mikael Berge, som lett uppsökarprojektet, skräder inte orden:

– Det här är modern människohandel, där arbetsgivare uppsåtligen lurar hit människor i syfte att tjäna pengar, säger han.

Att lönen sänks i flera steg är vanligt. I slutänden överensstämmer den anställdes lönespecifikation inte alls med vad arbetsgivaren uppgivit till Migrationsverket, eller till facket när restaurangen i syfte att få sitt arbetstillstånd tecknat kollektivavtal.

Papperslösa utnyttjas som billig arbetskraft

Vi möter fler papperslösa över hela Malmö.

Mustafa, den irakiske bilplåtslagaren som jobbar i oljehamnen. Han jobbade vitt i flera månader men började efter Migrationsverkets tredje avslag jobba svart igen. Samma jobb, fast bara halva lönen.

22-årige Omar, efterlyst för att utvisas, som jobbar på en billackering norr om Malmö.

Livvakten Said som jobbar i en jourbutik i östra Malmö för 25 kronor i timmen.

Hassan som jobbar i en möbelaffär för 19 kronor i timmen.

Karim som jobbar på en billackering för mellan 22 och 28 kronor i timmen.

Hur många befinner sig i samma situation? Vi frågar alla vi möter. Och får uteslutande svaret: ”Alla.” Alla asylsökande, åtminstone alla de känner.

Hur skulle de annars klara sig med dagersättningen på 61 kronor från Migrationsverket, resonerar de. En ersättning som dras in helt när ett utvisningsbeslut tas.

Tar flyktingar 7-10 år att få jobb

-Det är så stora problem med flyktingmottagandet i dag. Det tar sju till tio år innan man är självförsörjande och vi har en stark koncentration till ett antal bostadsområden. Vi vill sprida flyktingarna över hela landet. Vi kallar det för ”Lex Vellinge”, ett tvång på att alla kommuner ska ta emot flyktingar, säger Anders Lago (S), kommunalråd i Södertälje

Migrationsverket: Målet är jobb på 2 år åt flyktingar

Tidigare fick en nyanländ jobb efter i genomsnitt sju år – nu är målet två år. Och samarbetet med myndigheter som Länsstyrelsen och kommunerna blir ännu viktigare för att allt ska fungera för att de nyanlända snabbt ska komma in i samhället.

129 av 8000 invandrare fick jobb

– Som jag tolkar rapporten har man endast lyckats skapa 129 riktiga jobb bland över 8000 nyanlända invandrare. Det är en anmärkningsvärt låg siffra varför jag ställer mig frågande till hur regeringen kan vara nöjda med hur etableringsreformen fungerar.

EU: 27 länder: 500 flyktingar

UNHCR gjorde ett upprop och sade att 8 000 människor stod på deras listor som är i akut behov av skydd och bad hela världen ta dem som ett slags kvotflyktingar. Tillsammans lyckades de 27 EU-länderna erbjuda 400-500 platser, sade Malmström.

Kalle Larsson: Slavliknande förhållanden för tusentals flyktingar

På samma sätt som många i flyktingsrörelsen är jag djupt oroad över de slavliknande förhållanden som tusentals desperata personer försätter sig i på grund av utformningen av de svenska reglerna kring arbetskraftsinvandring. Personer som flyr sitt hemland kan sällan enkelt delas i in i de som är individuellt förföljda i Utlänningslagens mening och de som flyr andra trakasserier eller ekonomisk och social misär . Vi kan därmed aldrig sätta upp vattentäta skott mellan asylsökande och andra migranter i Sverige, utan måste som samhälle ta ansvar för hur hela vårt regelsystem är utformat och vilken reell problematik som migranter i vårt land hamnar i.

Erik Ullenhags vision

Min vision

Även i Sverige är frågan om integrationen en av de största sociala utmaningar Representerar Alltför många utländska invånare saknar arbete, och det finns bostadsområden med negativt resultat och grundskolan segregation. Vårt svar är ett starkare fokus på arbete och språket under de första månaderna av vistelsen i Sverige.

Lotser: Tjänar 50.000 per flykting per jobb – det som är intresset?

Det som avskräcker många från bli etableringslots är att Arbetsförmedlingen inte kan garantera att de får några nyanlända att jobba med, och så är den fasta ersättningen liten.

Det är först när den nyanlände får jobb som lotsen belönas med en ordentlig bonus, på upp till 50 000 kronor.

SFI fiasko för invandrare

Av de 100 miljoner som regeringen avsatt har bara 18,5 betalats ut. Det visar siffror som SVT har tagit fram.

Reformen fanns tidigare på försök i några få kommuner, men infördes över hela landet i höstas, och avsikten är att snabba på studierna i svenska. Knappt 2.000 personer har fått bonusen som är på maximalt 12.000 kronor, enligt Skolverkets senaste siffror.

12.000 SFI skattefritt

Avsikten med sfi-bonus är att den enskilde ska lära sig svenska på så hög nivå som möjligt och bonusen är därför högre för en högre kurs. Bonusen betalas ut som ett skattefritt bidrag om högst 12.000 kronor.

Bahri har inte fått jobb på 4 år

En som har svårt att hitta ett arbete är Bahri Kader från Irak som bott i Sverige i fyra år.

– Jag har sökt jobb i ett och ett halvt år, säger Bahri Kader.

Vad är det för jobb du söker?

– Allt.

Hassan har inte fått jobb på 8 år

Det är åtta år sedan DN första gången skrev om Hassan Keyse Sharmarke från Somalia.

Då satt han liten och tunn i sitt första asylförhör på Migrationsverket i Solna. Nu möts vi i Jönköping. All rädsla från det där ögonblicket i Solna är borta. Han är etablerad i Sverige – och ändå inte. Han har inget jobb.

46 av 5550 flyktingar fick jobb

Reformen har en budget på 1,2 miljarder kronor om året, men knappt hälften av de pengarna har gått åt. Och av de 5550 personer som är inskrivna i programmet har bara 46 personer fått någon form av vanlig anställning.

Salama utnyttjas som gratis arbetskraft

Salama har tidigare haft två längre praktikplatser men när praktikperioden tagit slut har hon fått sluta. I Burma drev Salama en egen livsmedelsbutik och högsta drömmen är att få ett riktigt jobb. – Men det känns omöjligt att få i Sorsele, det känns som att det inte finns någon framtid för mig här och många känner så.

Mohammed utnyttjas som gratis arbetskraft

Enligt Christer Gurell, vd på Next Pack, hade man dock anställt Mohamed även utan lönesubventionen.

– Det var mer som en bonus. Vi söker alltid killar som kan passa in hos oss. Mina enda krav är att de är starka och uthålliga, jag bryr mig inte om varifrån de kommer, säger Christer Gurell.

Instegsjobb är en möjlighet som gäller alla som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna och den anställdes lön subventioneras som längst i två år. Åtgärden ska även kopplas till undervisning i svenska under minst sex månader.

Invandrare fastnar på överfulla boenden

Migrationsverkets boenden är överfulla. Reformen som snabbt skulle få invandrare ut i jobb har fått motsatt effekt. ”Det här håller inte”, säger Caroline Henjered, verksamhetschef på Migrationsverket.

Migrationsverket har inte haft så många boende på sina anläggningar sedan den stora vågen av asylsökande efter Jugoslavienkriget. Nu placeras allt fler nyanlända på hotell och i stugbyar.

Grundtanken med den nya etableringsreformen är att en invandrare som får upphållstillstånd direkt ska lotsas från Migrationsverkets anläggningsboende till en kommun där det finns möjlighet att få arbete. Nu har det uppstått en propp i systemet. Det tar alldeles för lång tid att hitta en kommun där det finns både bostad och möjligheter att få jobb.

Bostadsbrist i 120 kommuner

I 120 kommuner råder bostadsbrist och det är svårt att flytta till en annan kommun för att få jobb, säger Andersson.

330.000 saknar bostad

Ändå är långtifrån de över 330.000 personer som står i kön intresserade av att med kort varsel ta en bostad. Det visar den hittills största kartläggningen som gjorts av bostadskön och som Dagens Nyheter har tagit del av.

-Vi har 250 000 unga som saknar bostad

1 av 2 kommuner har bostadsbrist för unga

I mer än hälften av landets kommuner råder brist på bostäder för unga. Det konstaterar Ungdomsstyrelsen som lyfter fram att bostadsbristen inte bara är ett storstadsproblem.

-Man skulle ju kunna tro att det är bättre i glesbygd, men vi ser att det också i glesbygden är svårt att hitta bostad. Där handlar det framför allt om att många unga inte får ett arbete och att man därför inte har råd att betala en hyra, säger Inger Ashing, ställföreträdande generaldirektör för Ungdomsstyrelsen.

Även om det är i Göteborg, Stockholm och Malmö som avsaknaden av bostäder för unga är som störst råder det också bostadsbrist i var tredje kommun med färre än 25.000 invånare.

91.000 bostäder saknas Stockholm

Enligt våra beräkningar har Stockholms län i dag ett ackumulerat underskott på 91.000 bostäder, vilket är mer än hela bostadsbeståndet i Uppsala. Det riskerar också att växa dramatiskt under kommande år. Räknar man med att det går 0,6 lägenheter per invånare kommer vi med nuvarande befolkningstillväxt att behöva bygga närmare 25 000 bostäder per år. 2010 byggdes det 6 400. Bara för att klara ökningen skulle byggtakten alltså behöva fyrdubblas.

Vill ni ha ytterligare ex på definition om ”massinvandring”?

13.700 bostäder påbörjades

Under första halvåret 2011 påbörjades cirka 9 550 lägenheter i flerbostadshus, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med samma period föregående år (8 879 lägenheter).

Totalt påbörjades 13 700 bostadslägenheter under första halvåret 2011, varav 4 150 avser lägenheter i småhus. Jämfört med samma period föregående år har lägenheter i småhus minskat med 4 procent (4 340 lägenheter).

2011: Beviljade uppehållstillstånd

57.293

Tobias Billström: Måste våga prata om ekonomin

-Nej det är uteslutet. Skälen för varför vi ändrade lagen 1997 var starka. De som är äldre kan inte delta på arbetsmarknaden och de kommer dra på den medicinska vården och andra kostnader. Man måste våga prata om ekonomin annars lämnar man fältet fritt.

Fredrik Reinfeldt erkänner kostnader

Om vi ska låta människor som lever under fattigare förhållanden och har anhöriga i Sverige komma hit, då tycker jag vi ska vara medvetna om att det kommer att ställa ökade anspråk på offentliga resurser. Då får annat stå tillbaka, då blir det mindre till skolan och mindre till sjukvården.

Tobias Bilström: Vi har inte råd

-I dagsläget ser jag det som uteslutet att över huvud taget överväga att återinföra sista länken med tanke på det mycket stora antal asylsökande som Sverige har i dagsläget. Det skulle generera kostnader inom äldrevård och medicinsk vård som Sverige inte har några resurser till, säger Tobias Billström till TT.

18.000 utvisningsärenden

Allt fler personer som ska utvisas blir kvar i Sverige och polisen har idag rekordmånga ouppklarade utvisningsärenden. Nu kommer kritik från poliser mot Migrationsverket.

Polisen har i dag rekordmånga utvisningsärenden på sitt bord, nästan 18 000. Drygt 7 000 av dessa rör personer som polisen vet vart de befinner sig.

I ett och ett halvt års tid har polisen i Uppsala försökt utvisa Nabil Foad Ahmed till två olika länder, men inte lyckats. Idag bor han på madrasser på vardagsrumsgolvet hos vänner.

Det är inget värdigt liv, säger Nabil Foad Ahmed. Stefan Martingeno chef för utlänningsenheten i Uppsala, säger att det finns fler som Nabil, som polisen inte kan utvisa.

Annonser
av 24misslyckande